Regulamin

Skrócony regulamin

1. Kierujący samochodem campingowym musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B minimum 5 lat
2. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), oraz ostatni zapłacony rachunek z adresem (za telefon, energię, gaz, itp.), które są niezbędne do podpisania Umowy Najmu.
3.Samochód objęty jest pełną gwarancją producenta.
4. W przypadku wypadku, awarii, pożaru lub kradzieży Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia/awarii.
5. Rezerwacji samochodu campingowego można dokonać drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail), otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu campingowego.
6.Aby dokonać rezerwacji samochodu należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% całkowitej opłaty za wynajem  Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie 3 dni, od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji gotówką w siedzibie Wynajmującego lub przelewem na rachunek bankowy. Pozostałą część opłaty należy wnieść co najmniej na 3 dni robocze przed okresem wynajmu.
7. Wpłata kaucji w wysokości uzgodnionej w trakcie przyjmowania rezerwacji  5000,00 PLN (słownie:pięć tysięcy złotych) jest warunkiem Najmu samochodu campingowego.
8. Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu związanego z użytkowaniem samochodu campingowego, które odbywa się w punkcie odbioru pojazdu, przed jego wydaniem.
9.W samochodzie campingowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz przewóz zwierząt  niezastosowanie się do tego zakazu skutkuje opłatą 2000,00 PLN.
10. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu kempingowego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
11. Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem campingowym po terenie państw Wspólnoty Europejskiej i państw stowarzyszonych, a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np. Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia), wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.
12. Najemca nie może użytkować samochodu campingowego w następujących celach: −  udział w imprezach samochodowych i testach samochodów −  transportu ładunków łatwopalnych, trujących oraz niebezpiecznych −  pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności −  do dalszego najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego −  do innych celów które wykraczają poza postanowienia umowy, a w szczególności do celów nie związanych z podróżowaniem